หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตและรายได้ประชาชน เรื่อง อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (O-NET) กลุ่มสาระวิชา : วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 - 20 มกราคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศษสตร์ทั่วไปร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กกิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตและรายได้ประชาชน เรื่อง อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (O-NET) กลุ่มสาระวิชา : วิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ให้มีผลสัมฤทธื์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ที่สูงขึ้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้

แกลเลอรี่